Shopping Cart

Lever Handles

Showing 1–12 of 74 results

AH06- 102

Product Category: Lever Handles
Product Code: AH06- 102
Size : 35-68 mm
Finish :NP- BSN, GP- BSN
Make: Zamak

AH06-103

Product Category: Lever Handles
Product Code: AH06- 103
Door Thickness : 35-68 mm
Finish :NP- BSN, GP- BSN
Make: Zamak

AH06-105

Product Category: Lever Handles
Product Code: AH06- 105
Door Thickness : 35-68 mm
Finish :NP- BSN, GP- BSN
Make: Zamak

AH13-63

Product Category: Lever Handles
Product Code:AH13- 63
Door Thickness : 35-68 mm
Finish :GP- BSN, MAB
Make: Zamak

AH14A-75

Product Category: Lever Handles
Product Code: AH14A- 75
Door Thickness : 35-68 mm
Finish :NP- BSN, GP- BSN
Make: Zamak

AH14A-95

Product Category: Lever Handles
Product Code: AH14A- 95
Door Thickness : 35-68 mm
Finish :NP- BSN, GP- BSN
Make: Zamak

AH14A-100P

Product Category: Lever Handles
Product Code:AH14A- 100P
Door Thickness : 35-68 mm
Finish :NP- BSN, GP- BSN
Make: Zamak

AH14A-108

Product Category: Lever Handles
Product Code: AH14A- 108
Door Thickness : 35-68 mm
Finish : GP- BSN, MAB
Make: Zamak

AH14A-112

Product Category: Collins Lever Handles
Product Code: AH14A-112
Door Thickness : 35-68 mm
Finish :NP- BSN, GP- BSN
Make: Zamak

BRH-01-001

Product Category: Lever Handles
Product Code: BRH-01- 001
Door Thickness : 35-68 mm
Finish : BSN, CP
Make: Virgin Brass

AH14A-113

Product Category: Lever Handles
Product Code: AH14A- 113
Door Thickness : 35-68 mm
Finish :NP- BSN, MAB and GP- BSN.
Make: Zamak

CLS-4373

Product Category: Lever Handles
Product Code: CLS-4373
Door Thickness : 35-68 mm
Finish :SSS- PSS, PSS
Make: SS316

Newsletter